Adana - İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi - İşyeri Hekimliği - İşyeri Hemşireliği Eğitimi - İSG Kursu- YILDIZ TEKNİK AKADEMİ


OSGB

Daha Detaylı Bilgi İçin Ziyaret ediniz…    

 http://ytosgb.com.tr  


MEB Onaylı Mesleki Eğitimler

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf iş yerlerinde çalışanların mutlaka yaptıkları işle ilgili mesleki eğitimler almış ve sertifikalandırılmış olması gerekmektedir.

YTA OSGB, talep edilmesi halinde çalışanlarınızın mesleki eğitimlerini vererek gerekli sertifikalandırmayı sağlamaktadır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte mesleki eğitimler YTA OSGB tarafından sağlanmaktadır.


İSG Kurul Üyeleri Eğitimi

İSG kurul üyeleri eğitimi, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 22. Maddesi, 50 kişi ve üzerinde çalışanı olan ve 6 aydan uzun süren sürekli işlerin yapıldığı yerlerde İSG Kurulunun kurulmasını ve Kurul Üyelerinin İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili özel olarak eğitim almalarını şart koşmaktadır.

YTA OSGB, İSG Kurul Üyelerinin almaları zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini vermekte, sertifikalandırmaları yapmakta, işyerinde İSG faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaktadır.


Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız denetim hizmetleri, işverenlerin; çalışanlarla, çalışma ortamlarıyla, yürütülen faaliyetlerle, makine ekipmanlarla ve alt işverenlerle ilgili çok ciddi yükümlülükleri bulunmakta ve İşverenlerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ancak bunların tamamının eksiksiz gerçekleştirilmesi ile sağlanabilmektedir.

Aksi takdirde; rutin ve rutin olmayan resmi denetimlerde çok ciddi cezai yaptırımlara maruz kalınmakta; daha da önemlisi üzücü kazalar yaşanabilmekte; maddi ve manevi kayıpların yanı sıra, Firma itibarı ve güvenilirliği zarar görebilmektedir.

Bir çok işveren, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının eksiksiz yürütülmesi için bünyesinde İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurmakta veya bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden hizmet almaktadır.

İşverenlerin, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi görevlendirmeleri, İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükler de medyada sıklıkla yer aldığı gibi; sadece risk değerlendirmelerini yapmak ve acil durum planlarını hazırlamaktan ibaret değildir.

YTA OSGB; işveren adına bağımsız saha denetimleri ve dokümantasyon denetimlerini yaparak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaların eksiksiz yapılmasını sağlamaktadır.

Böylece, hem kazaların önlenmesine katkı sağlanmakta, hem de teftişlerde ortaya çıkabilecek eksikliklerden dolayı yüksek para cezalarına maruz kalınmasının önüne geçilmektedir.

Müşterimiz değil, “ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ” olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz her an bizi yanınızda bulabileceksiniz.


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. Verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Özel Politika Gerektiren Grupların ve Özel Görevi Bulunan Çalışanların Eğitimi

İşyerinde on beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir.

Eğitimin Maliyeti ve Eğitimde Geçen Süreler

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

Çalışanların Yükümlülükleri

Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar.

Eğitim Programlarının Hazırlanması

İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar. Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır.

İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır. İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır. Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.

Eğitim Süreleri ve Konuları

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde:

 • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat
 • Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat
 • Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat, olarak her çalışan için düzenlenir.

İlgili yönetmelikte belirtilen eğitim sürelerinin eğitim konularına göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır. Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

Eğitimin Temel Prensipleri

 • Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir.
 • Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde
  • Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır.
  • İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve eğitim konularının dışında almaları gereken eğitimler
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını amaçlar.
  • Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.

Eğitim Verilecek Mekânın Nitelikleri

 • Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve yeterli bir mekânda yapılır.
 • Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağlanır.
 • Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır.

Eğitimlerin Belgelendirilmesi

 • Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.
 • Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

EĞİTİM KONULARI

Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İlkyardım

Teknik Konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma


Hijyen Eğitimi

Hijyen eğitimi başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarına verilmesi gerekmektedir.

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin tamamına Hijyen Eğitimi Yönetmeliği linkinden ulaşabilirsiniz. Bir kaç soru ve cevapla yönetmelikle ilgili aklınıza takılabilecek konulara değinmek istedik.

Bu yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil işyerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini işyeri yetkilileri sağlamalıdır.

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Hangi İş Kollarını Kapsar?

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
 • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları

Çalışmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Nelerdir?

Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

 • Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler
 • Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar
 • 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

Hijyen Eğitimi Nerelerden Alınır?

Hijyen Eğitimi, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İşyeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.

Hijyen Eğitimi Kaç Saat Sürüyor?

Eğitimler sekiz saatten az olamaz.

Hijyen Eğitimi Ücretli Midir?

Ücret konusu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. bendinde “Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak üzere eğitime katılanlardan ücret talep edebilir, kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir.” şeklinde açıklanmıştır.

Hijyen Eğitimini Ne Zamana Kadar Vermemiz Gerekir?

Yönetmeliğin geçici maddesine göre işverenler, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarına Yönetmelikte belirtilen eğitimleri aldırmalılardır.


Risk Analizi ve Tehlike Değerlendirme

Risk analizi ve tehlike değerlendirme, işyerinde meydana gelebilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önceden tespiti ve kazaların önlenebilmesi maksadıyla yapılan ve

Çalışma Ortamlarında

Yürütülen Faaliyetlerde

Makine, ekipman, el aletlerinde

Ortak Sosyal Alanlarda

ortaya çıkabilecek risklerin önceden tespit edilerek bertarafı çalışmalarıdır.


Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil sağlık hizmetleri kapsamında, mobil tarama araçlarıyla işletmeler, okullar gibi yoğun yaşam alanlarında, yerinde tetkik ve tarama hizmetleri verilmektedir.

Hizmet Kapsamında:

 • Kan
 • İdrar tahlilleri yanı sıra akciğer filmi
 • Odiometri
 • Solunum fonksiyon testi
 • Portör taramaları
 • Göz muayeneleri

gibi seçenekler yer almaktadır.


Yönetici Eğitimi

Yönetici eğitimi, işyerlerinde ki yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal sorumluluklarını bilebilmeleri ve İş Sağlığı Güvenliği faaliyetlerini yürütebilmeleri için bilmeleri gereken konularda iş yerinde veya uzaktan eğitim sistemiyle internet üzerinden aşağıda listelenen konularda İSG eğitimleri verilmektedir.

 • İSG Mevzuatı
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
  • İşverenlerin ve işveren Vekillerinin Görevleri
  • Çalışanların Yükümlülükleri
  • Asıl İşveren – Alt işveren İlişkileri
  • Örnek Alt İşveren İSG Şartnamesi Hazırlanması
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
 • TS OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Yönetim Sistemi Haline Getirilmesi
  • İSG yönetim Sistemi Adımları
  • İSG Yönetim Sistemi’nin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
 • Güvenlik Kültürü Oluşturma
  • Güvenlik kültürü Oluşturmanın Önemi
  • Nasıl Güvenlik Kültürü Oluştururuz
  • Güvenlik Kültürü Oluşturmada, Yöneticilerin ve Çalışanların Yapması Gerekenler
 • Tehlike, Kazaya Ramak Kala (KRK) ve Kaza
  • Tanımlar
  • Neler Yapılması Gerekir
  • Tehlike, KRK ve Kazaların Bildiriminin Önemi
  • Örnek Formlar Üzerinden Çalışma
 • Kazaların Önlenmesi
  • Kazaların Önlenmesinin Önemi
  • Kazaları önlemek için Etkin Bir Sistem Kurulması
  • Kazaların Önlenmesinde Proaktif Uygulamalar
  • Kazaların Önlenmesinde Reaktif Uygulamalar
 • Risk Değerlendirmesi
 • Risk Değerlendirmesi Neden Yapılmalıdır
 • Tanımlar
 • Nasıl Yapılır
 • Sürdürülebilirliği Nasıl Sağlanır

 


Acil Durum Planları ve Ekipler

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması ve dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biride Acil Durum Planları hazırlamaktır. Amaç işyerlerinde oluşabilecek yangın sel deprem gibi doğal afetlerle beraber, terör saldırısı, sabotaj benzeri hasar ve zararlara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve bu konuda hem işverenin hem çalışanların profesyonel anlamda bilinçlendirilmesidir.

Firmaların kendi işyerlerine özel acil durum müdahale materyalleri, ekipman ve prosedürleri ayrı ayrı oluşturulmalıdır. Kuşkusuz ayrıntılı ve özenli hazırlanmış profesyonel bir acil durum planlaması, olası acil durumlarda müdahale için bir can simidi konumundadır. Firma acil durum planında bulunan ekipman gerekliliklerini, önceden belirlenmiş olan saha müdahale ihtiyaçlarını ve dış acil durum kaynak ve materyallerini doğru bir şekilde tanımlayabilmek için işveren ve işçiler tam anlamıyla bilinçlendirilmeli, neyi ne zaman nasıl yapacaklarını bilecek konuma getirilmelidir. Profesyonel anlamdaki bu çalışma olası bir panik olayına karşı da önleyici mekanizma olacaktır.

ASGÜM tarafından görevlendirilen Profesyonel İş Güvenliği Program Yöneticisi tarafından acil durum müdahale planının tamamı her yıl gözden geçirilip kontrol edilir. Bu bağlamda firmanızın olası istenmeyen durumlara hazır olabilmesi için;

 • Öncelikli olarak acil durum gerektiren hallerin firma yetkilisi olarak sizinle işbirliği içinde belirlenmesi işlemi yapılması
 • Alınacak tüm önlemlerin detaylı bir şekilde firma yetkilisi olarak sizinle işbirliği içinde önceden belirlenip maddeler halinde sıralanması
 • Firma sahibi olarak sizinle beraber acil müdahale ekiplerinin, çalışma alanı tahliye programının, haberleşme ağının, herhangi bir hastalığın yayılma riskine karşı alınacak önlemlerin, tatbikat senaryolarının ve gerekli tüm detayların önceden belirlenmesi, doküman haline getirilip ilgili yerlerde bulundurulması ve sürekli kontrol edilmesi, tüm çalışanların tam anlamıyla bilinçlendirilmesi işlemlerini profesyonel olarak baştan sona uzman ekibimizle profesyonel çapta ve yasayla tam uyumlu olarak yapmakta, size dünya ölçeğinde kaliteli bir hizmet sunmaktayız.

Profesyonel Uygulama Planımız

Acil Eylem Planlarının Hazırlanması

 • Yangın
 • Su baskını
 • Deprem
 • Fırtına
 • Parlama ve patlama
 • Asansörde mahsur kalma
 • Zehirlenme
 • Kimyasallara maruziyet

Yangın İle İlgili Periyodik Kontrol Planının Hazırlanması

 • Yangın hortumları, yangın tüpleri, hidrantlar, duman dedektörleri, su motopompları, yangın dolapları, gaz dedektörleri vb. mevzuat temelli kontrol sistemi kurulması.

Tatbikatlar

 • Yangın eğitim tatbikatı planlaması ve ifası
 • Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde her 6 yıl’da bir, tehlikeli sınıftaki işletmelerde her 4 yıl’da bir, çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde her 2 yıl’da bir acil durum planı yapılması işverenin sorumluluğundadır.

Tüm İş Ekipmanlarının Kontrol ve Bakım Onarım Planlaması

 • Ekipman kullanım talimatları hazırlanması
 • Çim biçme motoru
 • İlaçlama motoru
 • Motorlu çim tırpanı
 • Budama makası
 • Testere
 • Teknik servis el aletleri ve kullanılan makineler vb.

Ekipman Bakım Talimatları Hazırlanması

 • Elektrik panoları bakım talimatı
 • Trafo bakım talimatı
 • Brulör bakım talimatı
 • Buhar jeneratörü bakım talimatı
 • Çamaşırhane cihazları bakım talimatı
 • Genleşme tankları bakım talimatı
 • Jeneratör bakım talimatı
 • Klima santralleri bakım talimatı
 • Motor bakım talimatı
 • Mutfak cihazları bakım talimatı
 • Sıcak su kazanları bakım talimatı

Takip ve Kontrol Formlarının Hazırlanması

 • Arıza takip formları
 • Bakım onarım takip formları
 • Günlük araç kontrol formları
 • Havalandırma tesisatı muayene formu
 • Elektrik tesisatı kontrol raporu
 • Asansörler periyodik kontrol raporu
 • Kompresörler için teknik rapor
 • Teknik cihazlar periyodik kontrol planı
 • Periyodik kontrol sertifikalarının takibi

Bakanlığa Sunulacak Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

 • Risk değerlendirmeleri
 • Ortam ölçümleri
 • İşe giriş muayeneleri
 • Periyodik muayeneler
 • Biyolojik analizler
 • Toksikolojik analizler
 • Fizyolojik testler
 • Psikolojik testler
 • Eğitim çalışmaları
 • Diğer çalışmalar